wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В изпълнение на проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” BG16RFOP001-1.011-0001 на 20 октомври 2017 г. в 13:00 часа на обект комплекс от сгради на РСПБЗН (РС ПБЗН), намиращи се в гр. Добрич, м. Промишлена зона - север, бул. “25-ти септември” №72 се състоя откриване на строителна площадка с подписване на Акт образец 2а в присъствието на страните в строителния процес - строителният надзор на обекта „БУЛСТРОЙ НАДЗОР“ ООД, техническият ръководител, представители на партньора Главна дирекция „ПБЗН“, възложителя (община град Добрич) и строителя "СПЕДСТРОЙ" ЕООД.

С това беше даден старт на изпълнението на предвидените в инвестиционния проект интервенции по комплекс от сгради на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич

  •  енергоспестяващи мерки – Подмяна на дограма, Топлоизолиране на външни стени, Топлоизолиране на покрив, Подмяна на дограми на сутерени (топлоизолиране на подови конструкции), Реконструкция отопление (газификация), Реконструкция на инсталации за битова гореща вода;
  •  мерки по конструктивно възстановяване/усилване;
  •  Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение (предвижда се устройство за изкачване на стъпала);

Договорът по проекта беше подписан на 28 ноември 2016г., като до момента в началните месеци на изпълнение бяха подготвени, проведени и договорени всички процедури за избор на изпълнители.

За изпълнител на основната дейност по проекта „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – гр. Добрич” е фирма "СПЕДСТРОЙ" ЕООД, в съответствие с договора изпълнителят изготви работен проект.

След одобряване на работния проект ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи" изготви оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствие на инвестиционния проект във фаза работен проект по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия. Издадено беше и Разрешение за строеж №181/13 октомври 2017г.

Проектът е част от Инвестиционната програма на община град Добрич за периода 2014-2020 и се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В събитието взеха участие кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов, представителя на партньора и ръководител на РД ПБЗН Добрич - комисар Дарин Димитров, Зам.-кметове, екипа по проекта.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.