wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Три информационни събития в област Добрич проведе екипа на центъра през последните две седмици. На 26, 30 и 31 октомври близо 100 представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии бяха запознати с актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) до края на 2017 година.

Интерес предизвика предстоящата процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - „Насърчаване на предприемачеството“, където нови предприятия в приоритетни сектори ще получат 90 % финансиране за дейности за реализиране на пазара на предприемаческите си идеи. По Програмата за развитие на селските райони вниманието бе насочено основно към подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства и 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери. Експертите от общините и читалищата споделиха, че с готовност очакват новите условия за кандидатстване по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Бяха представени и актуалните процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, кампанията за 2018 г. на проект „Красива България” и конкурса за финансиране на малки проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. В крайморска Каварна бе презентирана и процедурата „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, която ще позволи на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов, да направят иновативни инвестиции на борда на корабите, и така да повишат качеството на продуктите от риболов.

В община Генерал Тошево екипът на Enterprise Europe Network – Добрич представи услугите, които предлага мрежата в помощ на бизнеса.

Областен информационен център – Добрич ще продължи кампанията си и през месец ноември с информационни събития в Общините Добричка и Добрич

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.