Печат на тази страница

  Пред близо 30 представители на местния бизнес, земеделски производители и граждани, Областният информационен център – Добрич, представи актуалните процедури за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“. Представени бяха основните и най-важни моменти от условията за кандидатстване по процедурите „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, обявена на 21 ноември.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е  34 373 012 евро (67 227 768.06 лева), като минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а  максималният размер е 391 166 лева. Допустими кандидати по процедурата са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, преди датата на обявяване на процедурата (след 31.12.2015г.) и имат по-малко от две приключени финансови години и микро, малки или средни предприятия. Приоритет ще бъде даден на проекти на жени предприемачи, на лица до 29 г. и на лица над 50 г., както и  проекти на социални предприятия. Допустими са проекти, включващи дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата, реализиране на пазара на предприемачески идеи и визуализация на проекта.

  Процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ предоставя възможност на предприятия да повишат  ресурсната си ефективност чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Минималния размер на БФП за едно проектно предложение е 200 000 лева и съответно максималния такъв за микро предприятия – 500 000 лева., за малки – 1 000 000 лева и 1 500 000 лева за големи предприятия. Допустими кандидати по настоящата процедура са търговци с минимум три приключени финансови години и да осъществяват в сектор C „Преработваща промишленост”. Всички кандидати следва да подадат своите проектни предложения до  16:00 часа на 23.04.2018 г.

  Управителят на ОИЦ- Добрич - Геновева Друмева разясни на аудиторията режимите на държавна помощ съгласно Европейските регламенти и стъпките за подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 

  Маринела Георгиева, ръководител на офис Добрич на Националната служба за съвети в земеделието представи възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от ПРСР 2014 – 2020. По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез модернизиране или увеличаване на производствените активи, подобряване на пред пазарната подготовка или съхранение на продукцията, за трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, енергийната ефективност в земеделските стопанства, производство на биоенергия, напоителни системи и други.

  По подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" ще се предоставя финансова помощ за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани до 40 години. Г-жа Георгиева подчерта, че към датата на подаване на  проектното предложение лицата трябва да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро като изплащането се извършва на два пъти.