wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

    На 30 ноември 2017г. екипът на ОИЦ – Добрич проведе информационна среща с над 60 потенциални бенефициенти от община Добричка за популяризиране на актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) до края на 2017 година. Събитието се проведе в залата на Община Добричка, като в него участваха общински съветници, кметове, НПО, работодатели, граждани, медии и други представители на общността.

    В рамките на форума бяха представени подмерките 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства  по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони.

    Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства  по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ има за цел подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства.

    С фокус към регистрираните земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години е подмярката 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

    По Оперативна програма „Околна среда“ беше представена процедура BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и    управление на риска от наводнения“.

    Представени бяха и мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията на Проект „Красива България“: М01 „Подобряване на обществената среда в населените места", М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" и М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип". Кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение по всяка от мерките, т.е. най-много три проектни предложения.

    Присъстващите оцениха положително полезността и достъпността на представената информация и подготвените материали и благодариха на екипа на ОИЦ –Добрич за възможността да научат повече за европейското финансиране.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Име на служител: Искра Димова

Длъжност: Експерт „КИЛ“

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Гр. Добрич

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.