wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„АКТИВНИ ЗАЕДНО“ е поредният проект свързан със заетост, който  „Авангард Персонал Консултинг“ ООД Добрич приключва през месец декември. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014–2020“, схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „АКТИВНИ“, приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“. 

Проектът стартира на 11 Май 2016 и бе с продължителност 19 месеца. Основната цел бе младежи до 29 год. възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни, да бъдат идентифицирани, мотивирани и интегрирани в заетост, обучение или върнати в образование.

Стартът на проекта бе даден с изпълнението на дейност Идентификация: откриване и подбор на младежи от целевата група за включване в останалите дейности, предвидени в проектното предложение. След провеждане на групови срещи за информиране и консултиране по отношение на възможностите, които проектът предлага, извършване на оценка на потребностите и възможностите на младежите, диагностициране на индивидуалните психологически пречки и търсене на възможности за тяхното преодоляване, на 54 младежи бе изработен индивидуален  профил и план за действие. Проведени бяха консултации и информиране относно възможности за продължаване на образованието, придобиване на нова квалификация и намиране на работа. В помощ на Авангард Персонал Консултинг за откриването и идентифицирането на младежите бяха ромските медиатори, работещи в Община град Добрич – партньор по проекта.

Младежите бяха включени в мотивационни обучения за активно търсене на работа, където придобиха умения за представяне пред работодател; научиха се как да подготвят самостоятелно документи за кандидатстване за работа, как да се представят успешно на интервю за наемане на работа, както и как да направят реалистична самооценка на знанията и способностите си. В края на проекта общият брой на мотивираните младежи бе 50.

Следствие на дългогодишният си опит в сферата на обученията експертите от Авангард Персонал Консултинг са стигнали до извода, че придобиването на професионална квалификация – нова или повишаване на вече съществуваща такава спомага за подобряването на конкурентоспособността на участниците при кандидатстване за конкретно работно място. Именно заради това в рамките на проекта е проведено обучение по професия „Работник в озеленяването“. Курсът за професионална квалификация преминаха 28 лица, които придобиха първа степен на професионална квалификация за професията „Работник в озеленяването“.

В проекта „Активни заедно“, Авангард Персонал Консултинг си партнира успешно с Община град Добрич. Ролята на общината бе да осигури работни места на младежите, преминали през курса за професионална квалификация, като част от субсидираната заетост по проекта. Успяха да се включат успешно 11 младежи, които получиха възможността да работят като „Работник в озеленяването“ и да упражняват придобитата професия за период от 6 месеца.

Предвид целта на програмата, част от идентифицираните лица можеха да се върнат обратно в образователната система или да се включат в заетост, която не е част от субсидираната. Двама от идентифицираните бенефициенти бяха  мотивирани да се върнат обратно в училище за да завършат своето образование, а 22 лица от идентифицираните 54 се включиха на първичният пазар на труда като започнаха работа в частни фирми в страната.

Основният извод на експертите от Авангард Персонал Консултинг след поредният изпълнен проект е, че мотивирането на неактивните младежи да участват в социалния живот е труден и бавен процес, който изисква целенасочена и дългосрочна работа в партньорство с всички заинтересувани страни.

Проект „АКТИВНИ ЗАЕДНО“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.