wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 14 декември Търговско-промишлена палата Добрич проведе събитие за края на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8. Водещ партньор e Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца, а втори партньор е Търговско-промишлена палата Добрич. Проектът е поредният на двете палати в дългогодишното им петнадесетгодишно сътрудничество. Той е един от 11-те, изпълнявани в област Добрич, финансирани по Програма Interreg V-A Румъния - България. Общия бюджет на всички проекти с партньори организации от област Добрич е 179 545 136 лв.

На събитието бяха представени постигнатите резултати и разработените материали - стратегия, ръководства за добри практики и план за действие. Представено бе маркетингово проучване, както и трейлъра на филма за извършената работа по проекта. Присъстваха представители на търговски палати от пограничните региони на България и Румъния, партниращи ортанизации и фирми от България и Румъния, участвали в проекта.

Стратегията, разработена по проекта, предлага информация, методи и предложения за дейности, които да стимулират бизнеса и всички заинтересовани от наследството страни. Целта е да се промени тяхното отношение, за да се гарантира опазването на автентичността, качеството и целостта на културното и природно наследство, в полза на индивида и на настоящите общности, както и на бъдещите поколения.

Планът за действие включва три основни направления: информиране за наследството с акцент върху „местното“; разпространение на иновативни модели и политики и стимулиране на партньорство, работа в мрежа и международно сътрудничество.

Чрез оказване на подкрепа на бизнеса да идентифицира, насърчава и прилага нови начини за използване на културното наследство, покривайки цялата верига от клиенти /турист – фирма – местната общност; проектът в рамките на обща трансгранична стратегия се опитва да проправи пътя за поддържане на хармонията между културното и историческо наследството и икономиката като по този начин ще подобри туризма в граничната зона. Трансграничният подход е подходящ по отношение на културното наследство, тъй като дава отражение на общата история, докато природното наследство отразява уникалните и общите географски региони, предимно концентрирани по поречието на река Дунав.

Информация за проект "Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и  културно наследство":  www.haritagerobg.eu.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.