Печат на тази страница

        Пред близо 30 представители на медиите, партниращи организации, общини и Областна администрация Добрич, Областен информационен център - Добрич отчете дейността си и напредъка по Оперативните програми на национално и областно ниво.

        Над 1000 души потенциални бенефициенти са присъствали на проведените през тази година 22 информационни събития. Представени са близо 25 процедури по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Над 300 души са получили експертна информация относно възможностите за финансиране от ЕСИФ. Събитията организирани от центъра имат близо 300 отразявания в медиите. Разпространени са 15 вида брошури за отворените процедури и други възможности за финансиране, съгласно индикативните годишни работни програми на Оперативните програми.

         ОИЦ – Добрич отбеляза с различни събития националната кампания „Заедно за Европа“. В периода на общата инициатива, екипът на Областен информационен център – Добрич проведе няколко инициативи: конкурс за рисунка и фотография „Европа през моите очи“, Дни на отворени врати в Добрич и Балчик, подбра и записа три успешни житейски истории, повлияни от финансирани по Европейския социален фонд и представи близо 40 финансирани по ЕСИФ проекти. Всички тези събития имаха за основна цел популяризиране на три важни годишнини: 60 години Европейски социален фонд, 10 години на България в ЕС и 6 години съществуване на мрежата от Областни информационни центрове в България.  

          Голям бе интереса и към откритите приемни в двете традиционни изложения на Добрички панаир - Добрич, като щанда бе посетен общо от 160 земеделски производители, представители на бизнеса и граждани.     

          В рамките на събитието бе представен размера на европейски инвестиции на национално и областно ниво. Общият брой подадени проекти предложение на национално ниво към 1 декември са 16 353 за над 20 млрд. лева, като сключените договори са 4 644 за над 10 млрд. лева – 50,07% изпълнение на програмите. Най–много сключени договори  - 1 758 бр. има по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), следвана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) с 1 671 договора. По Програма за развитие на селските райони са сключени 4 290 договори като безвъзмездната финансова помощ е в размер на близо 800 млн. лева.

          В област Добрич са сключени 81 договора, като съответно най-много са по ОП РЧР - 28 бр., и отново следвани от ОПИК – 21 бр. Обшият бюджет на договорите е близо 180 млн. лева, като безвъзмездната финансова помощ от ЕС е 141  млн. лв. Първенец в брой договорени проекта е Община град Добрич с 35 договора на стойност над 152  млн. лв., следвани от общините Балчик и Генерал Тошево с по 11. По програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния–България са сключени 11 договора на обща стойност 31 195 289, 42 лева.

          И през 2018 г. Областен информационен център - Добрич ще продължи да е близо до бенефициентите. Ще проведе минимум 2 информационни събития във всяка община от областта, ще отчита напредъка пред медиите, ще се включи в общите кампании на националната мрежа от центрове за популяризиране на ЕСИФ и ще продължи да предоставя експертни услуги, както на място в офиса, така и чрез електронната поща на центъра и чрез страницата си във Фейсбук Областен информационен център - Добрич.

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Добрич

ул. България 12

Тел.058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Гр. Добрич