wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15.01.2018 г. се проведе встъпителна пресконференция и церемония „първа копка“ във връзка с изпълнението на проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”. Община град Добрич е бенефициент по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Общата стойност на безвъзмездната помощ е 3 038 478,90 лв., от които 2 582 707,06 лв. от ЕФРР и 455 771,84 лв. съфинансиране от националния бюджет. Проектът е част от инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич и стартира януари 2017 г.  

Общата цел на предвидените мерки е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор за постигане на устойчиво градско развитие. Специфичните цели на проекта са да се подобрят експлоатационните характеристики и да се удължи експлоатационният период на сградите, да се подобри качеството на живот и социалното включване, като се осигурят условия за жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и достъпност до сградите за хора с увреждания, съгласно нормативната уредба.

Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:

  • Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в девет  многофамилни сгради;
  • Строителен надзор;
  • Финансов одит;
  • Мерки за информация и публичност;
  • Управление на проекта.

През пролетта на 2016 г. Община град Добри, съвместно с Областен информационен център - Добрич проведе информационна кампания относно възможностите за включване на сгради в настоящия проект и получи тридесет и три заявления за интерес и финансова помощ, от които двадесет и девет отговарят на поставените в процедурата изисквания. Първите девет, класирани на база обективни критерии, бяха включени в проектното предложение. Те са със следните административни адреси: ул. „Каменица“ № 8, ул. „Кирил и Методий“ 8, ул. „Кирил и Методий“ №18, ул. „Любен Каравелов“ № 4, ул. „Максим Горки“ 2, ул. „Страцин“ №4, ул. „Цар Симеон“ 13, ул. „Захари Стоянов“ №1, ул. „Йордан Йовков“ №13. По-късно през същата година за сградите бяха изготвени технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност от изпълнител избран по реда на Закон за обществени поръчки (ЗОП).

През 2017 година, след провеждане на процедури по ЗОП, бяха избрани изпълнители и за останалите дейности, предвидени за реализиране по проекта. Към настоящият момент са сключени договори с изпълнителите на всички дейности, с изключение на дейност Инженеринг за сграда с административен адрес ул. „Страцин” №4. За тази сграда повторно беше обявена процедура за избор на изпълнител, тъй като класираният на първо място отказа  да сключи договор.

По сключените договори за Инженеринг напълно завършени са инвестиционните проекти за пет от сградите и те включват всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в енергийното обследване, мерки по конструктивно възстановяване, предписани като задължителни в техническото обследване и мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания. За тези обекти има издадени разрешения за строеж.

С осъществяването на проектното предложение деветте обекта на интервенция ще постигнат най-малко клас на енергопотребление „С“, с което ще се повиши енергийната ефективност в жилищния сектор в Община град Добрич. Ще се повиши и комфорта на обитателите, ще се постигне подобряване на екологичната среда и качеството на живот в града като цяло.

                                        

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.