wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

За поредна година, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе информационно събитие в партньорство с Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Добрич. Срещата се проведе на 24 януари, в зала „Европа“ в Областна администрация – Добрич. Тя бе официално открита от областния управител на област Добрич г-н Красимир Кирилов.

Пред близо 80 читалищни председатели, секретари, счетоводители и представители на медиите, екипът представи възможностите за финансиране на читалищата със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Геновева Друмева – управител на ОИЦ – Добрич стартира представянето с предстоящата процедура „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., чиято цел е трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др.

Присъстващите се запознаха с подмерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по които допустими кандидати са читалищата. Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ дава възможност да се ремонтират и оборудват обекти, свързани с културния живот, като финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите разходи по проекта. За развитие на туризма в селски райони, читалищата могат да кандидатстват и по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, като размера на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро.

Друга възможност за финансиране на читалища са одобрените Стратегии за водено от общностите местно развитие на Местните инициативни групи (МИГ) - Тервел-Крушари, Добричка, Балчик-Генерал Тошево и Местната инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла-Каварна-Балчик. Подмерките, включени в стратегиите на МИГ бяха подробно разяснени на присъстващите.

Накратко бяха представени програмите „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“, която подкрепя творци и организации, които работят в областта на културните и творчески индустрии и „Европа за гражданите“, чиято цел е допринасяне за разбирането на гражданите за ЕС, за неговата история и неговото многообразие, насърчаване европейското гражданство и подобряване на условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС. Интерес предизвикаха и програмите „Дунав", „Черноморски басейн", Програма за ТГС "Балкани – Средиземно море" и Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.

Предстоящите през 2018 покани за финансиране по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 ще финансират проекти в приоритетни за страната ни сектори като опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи. По някои от тематичните области читалищата като неправителствени организации могат да подпомогнат своята дейност.

В покрепа на читалищата се презентираха и други възможности за финансиране като Националния доверителски екофонд, Национален фонд „Култура“, схема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“.

В края на информационното събитие г-жа Тодорова, началник отдел „Европейски проекти, програми и икономическа политика”, община Добричка, представи проекта „От сърцето на Добричка до хората в Европа“ одобрен по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ чрез НСОРБ. Стойността на проекта е 3500 лв. като основна цел на проекта е да се повиши информираността на хората от 68-те села на Община Добричка за ползите от членството, за връзката между приоритетите на председателството и живота на обикновените хора и децата от региона и приноса на всеки човек за по-доброто бъдеще на Европа.

Читалищните представители благодариха за достъпната и изчерпателна информация и материали, и изявиха желание да присъстват на следващото събитие, организирано от ОИЦ – Добрич. На всички бяха предоставени информационни материали на ОИЦ –Добрич и брошура за възможностите по ПРСР 2018г.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.