wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи в XXIV-та Международна Борса за семена и посадъчен материал организирана от Добрички панаир.

Събитието бе официално открито на 30 януари, в комплекс „Простор”, в присъствето на кмета на Добрич Йордан Йорданов, областния управител Красимир Кирилов, Ивайло Йорданов - директор на Областна дирекция на ДФ „Земеделие”, както и директора на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол г-жа Бистра Павловска.

Изложението в Добрич е утвърден форум на модерния бизнес в България, център за обсъждане на съвременните предизвикателства и тенденции за развитие на селското стопанство в Европейския съюз. То е единственото по рода си в източната част на страната и е второто по големина в България.

В периода от 30 януари до 3 февруари 2018г. над 100 земеделски производители, представители на бизнеса и граждани посетиха приемната на ОИЦ – Добрич и бяха консултирани за актуалните през 2018 година подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР), както и по процедури по Оперативна програма“Иновации и конкерентоспособност“.

Посетителите на щанда проявиха най-силен интерес и получиха информация и консултация по подмерки 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР, както и към възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

На всички посетители бяха раздадени рекламни материали - химикали, фланелки, чаши, папки и информационни материали, изготвени от Областен информационен център - Добрич.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.