wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12 февруари при голям интерес премина информационното събитие за представяне на програмата „Европа за гражданите“ 2014 – 2020, организирано от Областния информационен център – Добрич, в партньорство с Националния център за контакт на програма „Европа за гражданите“, Министерство на културата.

Събитието се проведе в голямата заседателна зала на Община град Добрич и бе открито официално от г-н Йорданов – кмет на община град Добрич, който отправи благодарности към ОИЦ – Добрич за успешната работа в популяризиране на възможностите за финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към екипа на Националният център за контакт за своето гостуване в Добрич.

Пред близо 60 представители на общини, неправителствени и граждански организации, образователни и културни институции, Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич, презентира програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество, в които България участва през програмен период 2014-2020 г., с общ бюджет от 83,2 милиона евро, с основна цел да подпомогнат развитието на трансграничните региони в областта на туризма, подобряване състоянието на околната среда, превенция срещу рискови събития, подобряване на икономическото развитие и насърчаване на сътрудничеството в сферата на образованието и квалификацията сред младите хора.

Г-жа Добрина Милушева и г-жа Михаела Манолова от Националния център за контакт представиха подробно програмата, направленията за кандидатстване и приоритетните области. Общата цел на за програмен период 2014-2020 е да допринесе за разбирането на гражданите на Съюза на неговата история и многообразие, да насърчи европейското гражданство и да подобри условията за гражданско и демократично участие на равнището на ЕС.

Г-жа Милушева акцентира върху изискването темата на разработените проекти да бъде транснационална - участие на лица от различни националности, партньорство между организации от различни държави, насочване на проекта към целеви групи от различни страни, разпространяване на резултати от проекта на територията на цяла Европа.

Допустими кандидати са местни власти и организации, Европейски изследователски организации по публична политика (мозъчни тръстове), граждански групи, организации на гражданското общество, неправителствени организации и образователни институции от държави членки на ЕС, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство и държавите - Албания, Сърбия, Черна Гора, Македония, Босна и Херцеговина.

Програмата се осъществява чрез две направления: Европейска памет за миналото, която с бюджет от 100 000 евро цели повишаване на информираността за миналото, общата история, ценностите и целта на Съюза. Крайния срок за кандидатстване е 1 март 2018 г. Направление „Демократична ангажираност и гражданско участие“ насърчава демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС чрез мерките „Побратимяване на градове“, „Мрежи от градове“ и „Проекти на гражданското общество“.

2018 г. е Европейска година на културното наследство и е един от приоритетите на програмата. В тази връзка са предвидени инициативи и прояви на европейско, национално, регионално и местно равнище. Целта е да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство. През 2018 г. ще се акцентира върху стойността на културното наследство за обществото, приноса му за икономиката, ролята му в европейската културна дипломация, значението на неговото съхранение за бъдещите поколения.

В края на събитието част от присъстващите зададоха своите въпроси и обсъдиха свои идеи с екипа от Националния център за контакт на програма „Европа за гражданите“.

 ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

 Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.