wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 16 февруари, екипът на Областен информационен център - Добрич присъства на организирана от община Балчик  пресконференция по проект „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“, акроним  SMART BSnetwork. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, приоритетна ос  5  "Ефективен регион", в  партньорство с община Наводари, област Констанца.

Екипът на проекта в лицето на г-н Димитрин Димитров – заместник кмет на община Балчик и ръководител на проекта, г-жа Божанка Добрева – координатор на проекта, както и представителите на румънския партньор представиха основните цели, дейности и резултати по проекта.  Г-жа Лиляна Мара, заместник кмет на община Новодари изрази удовлетворението си от партньорството си с общината в този съвместен проект.  Чрез сътрудничество между общините и институциите, както и между публичния и частния сектор ще  се направи така, че в тези райони  да може да се живее и работи по-добре, каза г-жа Мара.  Г-жа Добрева изтъкна, че този проект е един от 16-те одобрени, при общо подадени 100 по Приоритетна ос 5 „Ефективен регион“.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничеството между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

Целта ще бъде постигната чрез включването на поне 10 местни общности, представлявани от публичните администрации и частните заинтересовани страни, в съвместни инициативи и инструменти за хоризонтално трансгранично сътрудничество. Проектът включва дейности като:

  • Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион;
  • Съвместна стратегия за сътрудничество и териториално развитие на трансграничния черноморски регион;
  • Създаване на съвместна уеб платформа;
  • Работни срещи и семинари;
  • Оборудване с технически средства.

Ключова дейност в проекта е реализирането на иновативен модел за обществени услуги и електронно управление в община Балчик. Предвижда се въвеждане на интегрирана информационна система за управление,  проектирана и разработена като единна платформа за управление на финансовите потоци, документооборота и обслужването на гражданите и фирмите в  общините. Електронната платформа ще бъде реализирана чрез използването на най-съвременните технологии в областта на информационните системи с основни функции като:  консолидиране на всички финансови потоци на общината в обща система;  автоматизиране на дейността на служителите и на дейността по обслужване на клиентите на общината;  предоставяне на възможност за автоматично осчетоводяване на всички операции и    предоставяне на съвременни електронни услуги на граждани и фирми. Със сходни характеристики и функции ще бъде и интегрираната информационна система, която ще се въведе в община Наводари. Бюджетът на проекта е 427 222,06 евро и е със срок на изпълнение 22.08.2017-21.08.2019 г.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.