wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 22 февруари, Агенцията за социално подпомагане проведе информационна и разяснителна среща по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в бизнес залата на Община град Добрич. Г-жа Валентина Гочева-Генова, главен експерт в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Агенция за социално подпомагане представи пред екипите на общините в област Добрич последните изменения в ръководството на бенефициентите за изпълнение и управление на договори по програмата. Бяха разяснени подробно приложенията към него и причините за направените промени. На представителите на общините бяха предоставени информационни материали на ОП Храни.

От 214 одобрени проектни предложения на територията на страната по Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд“ на програмата, в Област Добрич се изпълняват 6 договора, които продължават да предоставят топъл обяд на лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, неосигурени, самотно живеещи лица, скитащи и бездомни деца и лица. Близо 770 лица в риск от общините Балчик, Каварна, Добрич, Добричка, Шабла и Тервел са конкретните ползватели на услугата. Предстои подписване на договор за БФП и с Община Крушари. Реализират се и други съпътстващи мерки като информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. е одобрена от Европейската комисия на 05.12.2014 г.

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Тя допринася за постигане на Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. В изпълнение на тази цел, програмата е насочена  към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация.

           

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.