wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22.02.2018 г., в залата на Община Генерал Тошево се проведе междинна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на обществени сгради в град Генерал Тошево“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0090 C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Общата стойност на проекта е 2 236 278, 33 лв. от които 1 900 836, 59 европейско финансиране, и национално финансиране в размер на 335 441,74 лв.

Проектът включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност в шест сгради, общинска собственост в град Генерал Тошево, област Добрич - на общинска администрация, Дирекция „Бюро по труда“, НЧ „Светлина 1941“, НЧ „Иван Вазов 1946“, Ученическото общежитие и ОУ „Христо Смирненски“.

Г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, в присъствието на екипа на управление, представи постигнатите до момента резултати. Въведени са енергийно ефективни мерки - външна и вътрешна топлоизолация, подмяна на отоплителна инсталация, енергоспестяващо осветление, изолация и ремонт на покрив, подмяна на дограмата и др. в пет от обектите. В напреднал етап са енергийно – ефективните мерки по сградата на Общинска администрация Генерал Тошево, като до момента е подменена дограмата, поставена е изолация на северната фасада и е ремонтиран покрива. Очаква се ремонтните дейности да приключат до месец юни.

След реализиране на всички енергоспестяващи дейности, общия годишен разход на енергия ще се редуцира с до 40%. Всички средства, които ще бъдат спестени след прилагане на енергийно - ефективните мерки ще бъдат отново вложени в сградите за подобряване на средата, удобството и комфорта.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

 Областен информационен център - Добрич

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.