wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес се проведе пресконференция по проект на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) - „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“ (ИКАРУС), който е съвместна инициатива със Сдружение „Изберете вашата професия“ – Център за професионално обучение – Констанца, Румъния. Проектът се реализира по програма INTERREG V-A  Румъния – България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщен регион. Основната цел на проекта е да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския/кулинарния бизнес чрез общи услуги за изграждане на умения и подкрепа в Трансграничния регион. Той се изпълнява от април 2017 г. и ще продължи 24 месеца.

Пресконференцията бе предшествана от работен семинар на представители на местния и румънския туристически бранш от двете области. Направена бе и кулинарна демонстрация на участниците.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ПРОЕКТА СА:

  • Изследване и анализ на потребностите от подкрепа за обучение и заетост на потенциални служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния - България - професионални умения;
  • Изследване и анализ на нуждите от подкрепа за обучение и мобилна заетост на потенциалните служители и работодатели в кулинарния и ресторантьорския сектор в трансграничния регион Румъния - България - меки умения;
  • Разработване на интегрирана схема за подкрепа на мобилността за обучение и заетост в трансграничната зона Румъния-България;
  • Институционализация на Трансграничен център Румъния-България за подпомагане на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес.
  • Пилотно изпълнение на интегрираната схема за подпомагане на мобилността в областта на обучението и трудовата заетост в трансграничната зона Румъния-България - твърди умения;
  • Пилотно изпълнение на интегрирано обучение и подпомагане на мобилността в областта на обучението и заетостта в трансграничния регион Румъния – България - оценка на меките умения и готовност за мобилност на работната сила;
  • Изграждане на капацитет за доставчиците на ПОО в трансграничния регион с оглед стимулиране на трансграничната трудова мобилност;
  • Публичност и визуализация.

   Повече информация за проекта можете да откриете на интернет страница http://icarus-robg.eu.

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.