wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28.02.2018 г. се проведе пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност", изпълняван от "Пътно строителство" АД, гр. Добрич. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Събитието се проведе в заседателната зала на фирмата и бе открито от инж. Валентин Зеленченко, изпълнителен директор на фирмата и ръководител на проекта. Той представи целите, основни дейности и очакваните резултати на проекта.

Основната цел е насочена към постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на "Пътно строителство" АД, гр. Добрич, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия и дизелово гориво, вследствие на закупуване на ново технологично оборудване с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление. Дейностите ще се изпълняват в бетоновия център на „Пътно строителство“ АД, в с. Врачанци, община Добричка и кариера „Крупен“ в община Каварна. С изпълнение на проекта се очаква да бъдат постигнати енергийни спестявания от 74,06% чрез закупуването на три броя енергоспестяващи специализирани машини и вентилационна инсталация. Предвидено е да се въведе и система за енергиен мениджмънт, който да се сертифицира по стандарт БДС EN ISO 50001.

Общата стойност на проекта е 2 064 883 лв., от които 877 575,27 лв. европейско и 154 866,23 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 24 месеца, като е планирано да приключи на 29.12.2019г.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Гр. Добрич

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.