wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   На 19 март, екипът на ОИЦ – Добрич проведе работна среща с координаторите от Областно координационно звено – Добрич Таня Борисова и Иван Йорданов. Срещата бе във връзка с изпълнение на дейностите по проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, който се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане (АСП). По време на срещата експертите от ОИЦ – Добрич бяха информирани за напредъка по проекта. Областното координационно звено продължава да си взаимодейства с представители на целевите групи, работещи в сферата на социалните услуги на територията на област Добрич, с цел подкрепа и подпомагане процеса по изграждане на партньорства между служители в публични институции, общински организации и неправителствен сектор за надграждане на дейностите, свързани с процесите на планиране и управление на социалните политики за уязвими групи в областта. През 2017 г. екипът е посетил и проучил всички 12 функциониращи социални услуги от резидентен тип (СУРТ) за деца/младежи с/без увреждания и е изготвил „Анализ на специфичните потребности от специализирана подкрепа и кризисна интервенция на областно ниво”, съгласно който двама експерти - психиатър и психолог ще подпомагат социалните работници в Област Добрич при установена необходимост от кризисна интервенция. Изготвен е и Анализ на социалните услуги от резидентен тип, в контекста на деинституционализацията на възрастни хора и хора с увреждания и развиване на мрежа от услуги в общността на областно ниво – Добрич“. Целевите групи, обект на анализа са: лица с психични разстройства; лица с физически увреждания; лица с умствена изостаналост; лица с деменция; стари хора, чакащи за настаняване в СУРТ и социални институции. Вследствие на това са направени препоръки за разкриване на нови 11 услуги в област Добрич, които ще бъдат включени в Националната карта на социалните услуги. За повишаване качеството на предоставяните социални услуги в област Добрич, се препоръчва и извършване на системно проучване социалните работници, относно необходимостта от конкретни обучения и методическа подкрепа, което да служи като основа за планиране на тематичните направления за бъдещи обучения. Да се организират и реализират семинари, кръгли маси, екипни срещи с участието на представители на общинските администрации, социални и междусекторни услуги, НПО и персонала от функциониращите на територията на област Добрич резидентни услуги, с цел ефективно взаимодействие, междуинституционално сътрудничество, работа в мрежа, обмяна на опит и добри практики.

   В края на срещата и двата екипа – на Областния информационен център - Добрич и на Областното координационно звено - Добрич изявиха намерения за бъдещи съвместни срещи и търсене на възможности за подпомагане на дейността си чрез общи действия и информационни събития.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Тел. 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич

   

             

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.