wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20.03.2018 г., в заседателната зала на Община Добричка се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ-Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”, който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, чрез разнообразни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда.

Проектът надгражда създадения по процедура G05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка“, който приключи работа на 14.02.2018 г.

Към момента са обхванати 74 лица, от които 18 лица с увреждания и членове на техните семейства, 15 деца с увреждания и техните родители, 10 деца и 10 възрастни лица в риск. Предвижда се да се подберат и включат още деца с увреждания и в риск от община Добричка. По проекта са наети 13 домашни прислужници, експерт „психо-социална подкрепа“, социален консултант, трудов и арт терапевт, педагог, мотивационен консултант, експерт „Човешки ресурси“, консултант юрист, и консултант маркетинг и мениджмънт.

Мобилен екип за социална работа на терен ежедневно работи с целевата група по проекта като провежда психологическа рехабилитация и мотивационна работа, предоставя почасови услуги за лична помощ, работи със семействата и близките на лицата с увреждания, трудо/арт терапии и др.

Проектът включва и провеждането на квалификационни курсове по професиите „Работник в озеленяването“ и „Социален асистент“ и последваща трудова заетост за 30 лица. До 23.04.2018 г. ще се приемат Заявления за обучение като с предимство са родители на деца в риск и с увреждания. Очаква се обучението да стартира през месец май с продължителност два месеца. След приключване на обучението община Добричка ще осигури заетост на 10 лица като социални асистенти и 20 лица в озеленяването за срок от шест месеца.

Общата стойност на проекта е 355 333,52 лева, като размерът на европейското съфинансиране е 302 033,49 лева, а размерът на националното съфинансиране е 53 300,03 лева.

Периодът на изпълнение на проекта е от 01.04.2017 до 31.12.2018 г., а период на предоставяне на социалните услуги е 17 месеца: 01.08.2017 – 31.12.2018 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.