wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи в XV-то издание на специализираното изложение „Пчеломания“ организирано от Добрички панаир.

Близо 80 фирми от страната и чужбина представиха най-модерното пчеларско оборудване и инвентар, восъчни основи, ветеринарни препарати, богато разнообразие на мед и пчелни продукти и специализирана литература.

Близо 60 пчелари, земеделски производители, изложители и граждани посетиха щанда на ОИЦ-Добрич, зададоха своите въпроси, споделиха своите идеи и получиха актуална информация и отговори. Най-силен интерес имаше към стартиралите по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, която подпомага младите земеделски стопани и 4.2. „Инвестиции в преработката/маркетинг на селскостаопански продукти“ финансираща проекти, чиято цел е подобряване на цялостната дейност на предприятията от хранително-преработвателната промишленост.

Предоставена бе и информация за очакваните през месец април подмерки 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРСР и актуалните и предстоящи процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Всички посетители получиха информационни материали, изготвени от екипа на ОИЦ - Добрич с подробна информация за възможностите за финансиране през 2018 по различните процедури.

 

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.