wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27.03.2018г. в заседателната зала на Община Добричка, екипът на ОИЦ-Добрич проведе информационна среща за работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). В рамките на срещата експертите от община Добричка бяха запознати с функционалността на различните модули на ИСУН. Срещата протече в двата етапа: презентиране на системата - същност, модули и функции, и практическа част – специфика на работа в нея.

Геновева Друмева, управител на ОИЦ- Добрич, демонстрира тестовата среда на ИСУН 2020, където бенефициентите могат да упражняват попълването на формуляра за кандидатстване. Бе представен публичния модул на ИСУН, който предоставя обобщена информация за финансовото изпълнение на оперативните програми, като позволява да се правят справки на различни нива, които могат да бъдат избрани от потребителите на системата. Стъпка по стъпка бе разяснено и подаването на проектното предложение в модула „Е-кандидатстване“ - регистрация и създаване на потребителски профил, попълване и подаване на електронен формуляр за кандидатстване и прикачване на необходими приложения към него. Модулът подпомага кандидат бенефициентите при подаване на проектно предложение, като им позволява 24 часов достъп до системата. Същевременно чрез този модул по електронен път се отчитат вече одобрените проекти, като се осигурява проследяване на изпълнението на проекта. Отчитането, както и цялата комуникация с Управляващия орган се осъществява отново чрез ИСУН.

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.