wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Пред близо двадесет представители на медии и експерти от общините Добрич и Добричка, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич проведе информационно събитие на тема „Възможности през 2018 г.“ Представени бяха процедурите по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морското дело и рибарство, съгласно Годишните индикативни работни програми за 2018 г.

Общо 77 процедури и подмерки с бюджет от 5 826,43 млн. лв. заложени за 2018 г. С най-голям индикативен бюджет е Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 – 1 918,80 млн.лв., следван от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 с бюджет от 1 901,00 млн.лв.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 са планирани седем процедури с общ бюджет от 482,96 млн. лв., а единадесет са предвидени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с общ бюджет от 124,15 млн. лв.

По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще има прием по девет процедури с бюджет над 909,26 млн. лв. Бе поставен акцент на старта на програмата в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) с процедурите на Местните инициативни групи, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани", 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и седемте процедури за общините в селските райони по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

С общ бюджет от 77,56 млн. лв., Оперативна програма „ Морско дело и рибарство“ 2014-2020 ще стартира през текущата година осем мерки с допустими кандидати общини, юридически лица, рибари, НПО и др. През месец април се очаква да бъдат отворени две мерки: 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ и 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, чието общественото обсъждане приключи в края на месец март.

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.