wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес се проведе встъпителна пресконференция по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ и е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич. В събитието взеха участие кмета на Община град Добрич, представители на фирмите – изпълнители, представители на местния бизнес в района на улицата, екипа на проекта и медии.

Веднага след това бе направена символична първа копка за рехабилитация на ул. „6-ти септември“ от кмета на Добрич Йордан Йорданов, от изпълнителния директор на фирмата – изпълнител инж. Николай Пашов и Енчо Малев – представител на една от фирмите, изпълняващи дейност в района - „Добруджански хляб“ АД. Улицата не е ремонтирана от повече от 40 години.

Средствата, които ще бъдат вложени в размер на 1 441 318 лева са 100% безвъзмездна финансова помощ и се осигуряват по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Улица „6-ти септември“, която се намира в индустриалната зона на Добрич осигурява важни транспортни връзки за бизнеса от града и страната.

Участъкът, обект на ремонтните работи е от ул. „Поп Богомил“  до „Добруджански хляб“ АД и е с обща дължина е 1 145,19 м.

В резултат на дейността ще бъдат реконструирани и рехабилитирани два участъка от улица "6-ти септември" и едно отклонение с обща площ на платното 8 540 м2 и на тротоарите 3 702 м2.

Ще се монтират пътни знаци и положи маркировка, ще бъде изградена нова оптична мрежа-телекомуникационна свързаност и ще се подмени уличното осветление с енергоефективно.

Рехабилитираната улица ще осигури възможности за развитие на специфичния местен икономически потенциал и обединяването на територията на общината чрез по-добра достъпност и мобилност, по-лесен достъп до намиращите се в района икономически обекти, като улесни тяхната логистика и даде възможност на по-голям брой потенциални клиенти и доставчици да достигат до тях.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.