wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 17 април Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) стартира в гр. Каварна информационната си кампания на тема: „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно кандидатстване“.

През месец април ОИЦ-Добрич проведе информационни срещи в гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Добрич, гр. Тервел и с. Крушари. Близо 90 представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, земеделски производители, граждани и медии взеха участие в организираните информационни събития.

Представени бяха отворените и предстоящи процедури по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“, „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж”.

В посетените общини имаше засилен интерес към отворените за кандидатстване подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани", 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и седемте процедури за общините в селските райони по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони.

В черноморските общини Каварна и Шабла, екипът на центъра представи актуалните и предстоящи възможности за финансиране по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Презентирана бе и инициативата WiFi4You на ЕС за безплатен достъп до безжичен интернет за граждани и посетители на обществени места в общините, които все още не са се регистрирали в електронната платформа. Инициативата е финансирана по Механизма за свързване на Европа – сектор „Телекомуникации“.

Присъстващите се запознаха и с възможностите за транснационални партньорства по програма „Европа за гражданите“, чиято главна цел е да допринесе за разбирането на гражданите за ЕС, неговата история и многообразие и да насърчи европейското гражданство, както и четвъртата покана на Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа, която ще стартира през месец май.

Бе представен и Фонда за регионално сътрудничество, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, подкрепящ проекти за транснационално и регионално сътрудничество в приоритетните сектори чрез обмен на знания, опит и добри практики в разработване и прилагане на политики.

На всички среща бе демонстрирана функционалността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти финансирани с европейски средства. Разяснен бе начина на подаване на проектно предложение в модула „Е-кандидатстване“ - регистрация и създаване на потребителски профил, попълване и подаване на електронен формуляр за кандидатстване и прикачване на необходими приложения към него.

Цикълът от информационни събития в област Добрич ще продължи и през месец май – на 11 май в гр. Генерал Тошево и на 15 май гр. Балчик.

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.