wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 На 11 май се проведе Пресконференция и официална церемония „Първа копка” по проект: „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич. Събитието се състоя в сградата на ПГВМ и на него присъстваха кметът, екипът, отговорен за изпълнението на проекта, представители на организации и медии. Официален старт на строителните дейности дадоха кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов и Мирослав Вълчев, управител на фирмата, изпълняваща инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-ремонтните работи.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за модерна образователна услуга чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалната гимназия по ветеринарна медицина, която е единствена за Североизточна България и в нея се обучават ученици от седем области.

С Проекта ще бъдат реализирани дейности по ремонт на учебната сграда и физкултурния салон на ПГВМ, обособяване на спортна площадка на открито, благоустройство на прилежащите площи около сградите на гимназията, обзавеждане на сградите, оборудване с модерна техника и апаратура.

Проектът се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бюджетът е в размер на 1 299 954,78 лв.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.