wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10.07.2018 г. в заседателната зала на Община Добричка, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) стартира втората за годината информационна кампания на тема „Европейски средства за бизнеса“.

Пред над 50 кметове и кметски наместници, представители на бизнеса, земеделски стопани и медии, експертите от ОИЦ-Добрич представиха част от възможностите за финансиране на бизнеса в селските райони с европейски средства.

Подробно бяха представени трите публикувани за обществено обсъждане процедури - „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на европейския съюз“, „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с общ бюджет близо147 млн. лева.

Със средствата по тези процедури земеделските стопани, микропредприятията и занаятчиите ще могат да финансират своите дейности с минимум 10 000 и максимум 600 000 евро на проект, като безвъзмездната помощ ще бъде до 50%. Основната цел е разкриване на нови и запазване на вече съществуващи работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта и насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони. Допустими ще са инвестиции в изграждане, или подобрения на недвижимо имущество, закупуване нови машини и оборудване, земя, сгради, възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и други. За проектни предложения за услуги, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица“ и „Дневни грижи за малки деца“ са отделени 15 646 400.00 лева. Регистрираните занаятчии пък ще могат да изградят и посетителски центрове към своите работилници.

Представен бе и проект на насоките за кандидатстване на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., чиято основна цел е повишаване жизнеспособността на малките стопанства.

Екипът на центъра предостави и информация за останалите отворени процедури по ПРСР 2014-2020 чрез специално подготвените информационни брошури, и още веднъж напомни на присъстващите основната функция на центъра – осигуряване на широк достъп до информация за възможностите за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Следващата информационна среща ще се проведе на 20.07.2018 г. от 15:30 часа в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич, където г-н Владимир Бобев, началник на Регионален сектор “Варна“ към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще представи процедурата „Насърчаване на предприемачеството“, насочена към фирми регистрирани след 31.12.2016 г.

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.