wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20.07.2018 г. в зала „Европа” на Областна администрация Добрич при голям интерес се проведе информационна среща на тема „Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони”. Организатор и модератор на събитието бе Областен информационен център – Добрич. Като лектори бяха поканени Владимир Бобев – Началник на „Регионален сектор Варна“ и Татяна Гичева – ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич.

Пред над 40 представители на бизнеса, земеделски стопани, неправителствени организации, архитекти и медии, г-н Бобев подробно представи отворената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”. С финансов ресурс от над 67 млн. лв. ще се подкрепят проекти на микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., които са независими и развиват своята икономическа дейност в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Кандидатите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 50 000 лв. до 200 000 лв. за реализиране на пазара на предприемачески идеи (стоки и/или услуги), като финансирането от страна на програмата може да е до 80%. Най-много точки при оценката на проектните предложения ще се дават за пазарната приложимост на предприемаческата идея, образованието и професионалния опит на предприемача и неговия квалифициран екип, жени предприемачи, проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г., и които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Към присъстващи бяха отправени препоръки да задават своите въпроси към Управляващия орган на електронната поща: entre_start@mi.government.bg за разясняване на Условията за кандидатстване и да следят техните отговорите, които са част от Насоките за кандидатстване.

В рамките на срещата, Геновева Друмева, управител на центъра представи трите процедури, публикувани за обществено обсъждане на очакваната подмярка 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020. Те са насочени към земеделски стопани, предприятия и занаятчии в селските райони, които могат да кандидатстват за инвестиции в неземеделски дейности в секторите производство, услуги и занаяти. Допустимите инвестиции и в трите процедури са закупуване на земя, сгради и нови машини и оборудване, изграждане или подобряване на недвижимото имущество, нематериални инвестиции, разходи за консултанти, архитекти и други. В рамките на процедурите не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или продукт или към туристически дейности и обекти. Минималната стойност на един проект е определена на 10 000 евро, а максималната инвестиция е 600 000 евро. Размера на безвъзмездната финансова помощ достига до 50%, а разликата до пълния размер на одобрените разходи се осигурява от кандидата.

Услугите и дейността на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network - Добрич, подпомагаща малкия и среден бизнес за възможностите на Европейския пазар беше презентирана от Татяна Гичева. Опитните експерти от Мрежата предлагат широка гама от услуги като: подпомагане за осъществяване на международни партньорства чрез директен достъп до най-голямата база данни с бизнес възможности в Европа, организиране на бързи и ефективни брокерски срещи по време на международни панаири и конференции, консултиране за пазарни възможности в международен план, консултантска помощ за законодателството и стандартите на ЕС и други.

Присъстващите активно се включиха в дискусията и зададоха своите въпроси относно допустимостта им като бенефициенти и проектни идеи по представените процедури, и заявиха желание да получават информация и да участват в бъдещите информационни събития на ОИЦ – Добрич.

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.