wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На изнесена приемна и мобилен щанд, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) популяризира дейността и услугите си по време на XXVI-то международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от Добрички панаир АД, гр. Добрич.

Официално събитието бе открито на 28 август в СК „Простор“ от Звезделина Иванова – изпълнителен директор на „Добрички панаир“. В изложението участваха над 90 фирми от страната и чужбина, които представиха земеделска техника, инвентар и инсталации за преработвателната промишленост, био препарати и др.

В рамките на четири дни, експертите от центъра консултираха и информираха близо 65 земеделци, производители, търговци, граждани и гости на изложението, относно актуалните и предстоящи възможностите за финансиране на проекти с Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз. Първите два дни, изнесената приемна бе част от фестивала „Даровете на природата“ по проект „Румъно-Българска органична предприемаческа мрежа“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, който се проведе в рамките на панаира. В него участваха производители на био продукция от България и Румъния. Пред посетителите на фестивала и панаира, Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич представи дейностите на центъра, услугите, които предоставя, както и отворената подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Информационния щанд беше посетен и от заместник-министъра на земеделието, храните и горите Янко Иванов, който оцени високо ролята на мрежата от информационни центрове и благодари на екипа на ОИЦ - Добрич за популяризирането на възможностите по Програма за развитие на селските райони. Инж. Десислава Атанасова – Директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич изрази намерение за бъдещо партньорство в организирането на информационни събития.

Посетителите на изнесената приемна предимно се интересуваха от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - условията за допустимост на кандидатите, изчисляване на икономическия размер на стопанството и допустимите инвестициите и дейности.

Всички посетители получиха рекламни материали - химикали, фланелки, чаши и информационни материали, изготвени от Областен информационен център - Добрич.

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Тел./факс: 058 603 527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.