wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С финансиране по ОПРР 2014-2020 г.е обновена улица „6-ти септември“, която се намира в индустриалната зона на град Добрич и осигурява важни транспортни връзки за бизнеса от града и страната. Общата дължина на улицата е 1145,19 м. Реконструирани и рехабилитирани са 8540 м² платно и 3702 м² тротоари, монтирани са пътни знаци и е положена маркировка, изградена е нова оптична мрежа, подменено е уличното осветление с енергоефективно.

Обновената улица осигурява възможности за развитие на специфичния местен икономически потенциал и обединяването на територията на общината чрез по-добра достъпност и мобилност, по-лесен достъп до намиращите се в района икономически обекти, като улеснява тяхната логистика и дава възможност на по-голям брой потенциални клиенти и доставчици да достигат до тях.  

Община Добрич приключи всички дейности по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0002-C02. Вложените средства са в размер на 1 441 318,08 лева - 100% безвъзмездна финансова помощ, и се осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Добрич.

Това беше представено на 21 ноември на заключителната пресконференция по проекта, в която взеха участие кметът на Община град Добрич г-н Йордан Йорданов, заместник областния управител г-н Живко Желязков, представители на фирмите – изпълнители, представители на местния бизнес в района на улицата, екипа на проекта и медии. Веднага след това бе направена официална церемония за откриване на рехабилитирания обект - ул. „6-ти септември“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.