Печат на тази страница

На 21 ноември, в голямата заседателна зала на Община град Добрич, Областен информационен център, в партньорство с Агенцията за икономическо развитие – Варна, проведе информационно събитие на тема „Транснационални възможности“.

Събитието стартира с представяне на втората покана за набиране на проекти предложения по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020 г. от Тодорка Димитрова – Директор на Агенцията за икономическо развитие – Варна. С бюджет от близо 25 млн. евро ще се финансират мерки за насърчаване на бизнеса и предприемачеството в туризма и културните сектори, повишаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство, подобряване на съвместния екологичен мониторинг, повишаването на обществената осведоменост и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци. Общини, университети и образователни институции, туристически и регионални агенции за развитие, културни и археологически асоциации/институции, местни инициативни групи в областта на селското стопанство, неправителствени организации и други от територията на Североизточен или Югоизточен регион са допустими кандидати от България. В териториалния обхват на Програмата попадат още 7 държави - Гърция, Румъния, Турция, Армения, Грузия, Молдова и Украйна. Средства от програмата са в размер до 92 %, а след сключване на договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), българските партньори ще получат останалите 8% национално съфинансиране. Минималния и максимален размер на финансиране варира от 300 000 евро до 1 500 000 евро, в зависимост към кой приоритет се отнася проектното предложение. Крайният срок за кандидатствате е 31 януари 2019 г. 14.00 часа местно време, чрез електронната система за наблюдение – http://ems-bs.mdrap.ro.

Присъстващите получиха и също така и методически указания за работа с инструмента за търсене на партньори и идеи на страницата на програмата, както и практически съвети и насоки, свързани с кандидатстването. Г-жа Димитрова представи и добри практики: два проекта на агенцията, финансирани по програмата : „BSB 541 TeaWay - Промоция на чая като двигател за растеж в района на Черноморския басейн“ и „AgroNet -Тестване на модерни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа“, дейностите им и очакваните резултати. Тя сподели опита на Агенцията в изпълнението и отправи препоръки при разписването на проекти и по двете програми.

Геновева Друмева – управител на ОИЦ – Добрич запозна присъстващите с условията на третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. с бюджет от 60 млн. евро. Поканата включва четири тематични приоритета и ще финансира проекти в областта на достъп до знание и умения за бизнес и социалните иновации, устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси, екологични мрежи и коридори, управление на водните ресурси и превенция на риска и управление на рискови ситуации, транспортната свързаност, енергийна ефективност и сигурност и повишаване на институционалния капацитет. И то по тази програма съфинансирането в размер на 15% се поема от МРРБ. Насочено бе вниманието към често допускани грешки при изготвяне на проектно предложение и кандидатстване и начините за избягването им.

Като добър пример бе даден съвместния проект на Агенцията за регионално развитие – Варна и Регионалния исторически музей – Добрич : NETWORLD – Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от първата световна война в страните от региона на река Дунав“.

В края на събитието присъстващите обмениха мнения, опит и контакти за бъдещи партньорства по представените транснационални програми.

 

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.