Печат на тази страница

Представяне на възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото, разчупване на стереотипите и промяна на нагласата спрямо тях беше целта на проведения на 24.11.2018 г. в гр. Добрич информационен семинар „Ден на кариерата за лица с увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност” на Община Добричка.

Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „ Активно включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 355 333,52 лева, от които 302 033,49 лева (85%) европейско и 53 300,03 лева национално съфинансиране.

Целта на семинар бе постигната чрез представяне на работодатели от региона, свободни работни места, запознаване с нормативната база по наемане на лица от целевата група по проекта, информиране за процедурите за подбор и условията за кандидатстване, представяне от страна на общинските власти на социалните обекти и услугите, които предлагат, информиране от Бюрото по труда за търсенето и предлагането на работна сила в региона, споделяне на трудностите при търсенето на работа от лицата с увреждания.

Събитието откри кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков, а административният екип направи кратко резюме на проектните дейности до момента. На събитието присъстваха още експертният екипи по проекта, представители на всички заинтересовани страни- лица с увреждания и родители на деца и младежи с увреждания, работодатели от региона, институции, НПО и специалисти, работещи в социалната сфера, Бюрото по труда, медии.

 

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.