Печат на тази страница

По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014 - 2020 г.) към 1 декември са активни две процедури. Първата, Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ ще предоставя подкрепа на физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, общини и собственици и/или стопанисващи горски територии. От 4 889 лв. до 2 933 700 лв. за проект могат да се насочат за създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради, противопожарни просеки,изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите, на наблюдателни пунктове за борба с пожарите, закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, изграждане и подобряване на горски пътища и др. До 100% от общия размер на допустимите разходи е безвъзмездната помощ по процедурата. Проектните предложения могат да се поддадат до 21.12.2018 г. 17:30 ч.

Трите местни инициативни групи в област Добрич могат да се възползват от финансиране за създаване на вътрешно териториални и транснационални партньорства по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. Процедурата е отворена до края на 2019 г.

На 1 ноември приключи общественото обсъждане процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Допустими бенефициенти са микро, малки и средни предприятия, с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.). Основната икономическа дейност на кандидатите трябва да попада в една от групите сектори, определени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 – 2020 г. Допустими са разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, необходими за изпълнението на проекта; както и придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване). Общият бюджет е близо 147 млн. лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 хил. лв, а максималния варира от 500 хил. лв. до 1 млн. лв. в зависимост от големината на предприятието. Процентът на съфинансиране е от 35% до 70%, в зависимост от размера на предприятието и района на извършване на инвестицията. Очаква се до края на годината да бъде обявена датата за прием на проекти.

По Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР 2014-2020) асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и самите организации могат да подават проектни предложения по процедура „Планове за производство и предлагане на пазара“. Чрез нея се дава възможност за изготвяне на планове за производство и тяхното изпълнение. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава 89 166 лв., а процента на съфинансиране е до 75 % от общите допустими разходи. Процедурата е с два крайни срока за подаване на проекти: 10.12.2018 г. и 04.02.2019 г. Отново по ПМДР 2014-2020 нови и съществуващи предприятия в сектора на аквакултурите ще могат да подадат своите проектни предложения до 10 декември 2018 г. по процедура „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за да повишат конкурентоспособността и жизнеспособността на своите фирми, както и да подобрят условията на труд.

По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 (ОПРЧР 2014-2020) се очаква обявяване на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2, която ще осигури надграждане на предоставяните от общините почасови мобилни социално – здравни услуги по проект „Домашна грижа за независим и достоен живот“. С бюджет от близо 46 млн. лв. процедурата ще доведе до подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. 442 потребители от област Добрич ще могат да се възползват от услугата. Всички общини в областта могат да участват като кандидати и партньори. Също по ОПРЧР 2014-2020, до 25.01.2019 г. доставчиците на социални услуги ще могат да кандидатстват по процедурата „Социално включване в общността“ за предоставяне на интегрирани мерки за социално включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица полагащи грижи за зависими членове в семейството. Общият бюджет е 5 млн. лв., като максималната стойност на проектите може да бъде до 200 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие 100 % от общо допустимите разходи по проекта.

До 30.09.2020 г. неправителствените организации в обществена полза могат да подават проекти по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, Оперативна програма Добро управление 2014-2020. Целите й са осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа, отправяне на предложения за подобрения в съдебната система и насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Кандидатстването по всички процедури става по електронен път, чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.