wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На заключително събитие, екипът на Областен информационен център – Добрич и екипът на управление на проекта отчете изпълнението на дейността си през изминалата година. В рамките на събитието бяха представени резултатите от проекта и ползите за общността. За 2018 година са проведени 28 информационни събития с близо 900 представители на общински администрации, областна управа, бизнеса, неправителствените организации, земеделски производители, медии, граждани и др. Чрез изготвените от експертите презентации и информационни материали са представени всички актуални процедури и мерки по програмите, като най-голям интерес потенциалните бенефициенти проявиха към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Събитията са отразени в над 400 публикации в печатни и електронни медии.

Близо 500 души са потърсили експертна информация за възможностите за финансиране с европейски средства, допустимите дейности и критериите за оценка по отворените процедури на място в офиса, по телефона и електронна поща.

Екипът на ОИЦ-Добрич е изготвил и разпространил 25 информационни брошури за възможностите за финансиране на проекти от Европейските фондове.

Над 220 земеделски производители, пчелари, представители на бизнеса, изложители и граждани са посетили изнесените приемни и мобилни щандове на ОИЦ – Добрич по време на трите традиционните изложения организирани от Добрички панаир – Добрич.

И тази година, екипът на центъра се включи в общата кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“ на мрежата от 27 областни информационни центрове с редица интересни инициативи. Бе проведен първия по рода си в област Добрич граждански диалог „Бъдеще на Кохезионната политика“ - „Добрич в Европа - какво следва?!“ с участието на европейските депутати – Емил Радев и Андрей Новаков, с които присъстващите дискутираха политиката на сближаване на ЕС след 2020 година. Стотици жители на град Добрич посетиха открия щанд на центъра, където освен че получиха информация за повода на инициативата и за актуалните и предстоящи процедури по оперативните програми, се включиха и в подготвените игри и викторина на европейска тематика. Най-малките посетители на щанда получиха детски приказки и книги за оцветяване. 30 години Кохезионна политика на ЕС беше отбелязана с безплатна прожекция на филм. Събраните близо 100 попълнени анкети от инициативата „Създай свой проект за да промениш своята общност“, с мненията и предложенията на гражданите бяха изпратени на кметовете от областта .

В края на срещата Геновева Друмева – управител на Областен информационен център – Добрич благодари на медиите за ползотворното сътрудничество през годините. Екипът на центъра изрази своето задоволство от свършената работа, от повишения интерес към услугите и към информацията, която се представя от експертите на офиса, както и завишения брой посетители и присъствали на събитията през трите години от изпълнението на проект „Развитие на Областен информационен център – Добрич”, BG05SFOP001-4.001-0018-С01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

И през 2019 г. експертите от ОИЦ- Добрич ще продължат да подкрепят потенциалните бенефициенти като им предоставят безплатна и актуална информация относно Европейските фондове.

 

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.