wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Габрово представи пред над 20 представители на бизнеса, ЦПО, административни структури и неправителствени организации актуалните процедури „Активни" и „Ново работно място" по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Процедурата „Активни" си поставя за цел да идентифицира и мотивира младежи от 15 до 29- годишна възраст, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. Ефекта от реализацията на проект по нея трябва да е тяхното включване в продължителна заетост или връщането им в системата на образованието. Минималният размер на БФП по процедурата е 200 000 лв. на проект, като се насърчава партньорството. Допустими кандидати са НПО; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; ЦПО; общини и райони на общини; социални партньори и работодатели. Срокът за подаване на проектни предложения е 31 август 2015 г.

Схемата „Ново работно място 2015" предизвика по-голям интерес, тъй като дава възможност за създаване на устойчиви работни места.  За безработните и неактивни лица е предвидено професионално обучение, както и обучение по чужд език и дигитални умения, ако съответното работно място ги изисква. Стимул за работодателите да разработят проектно предложение по тази процедура е допустимостта за закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места. Минималният размер на Безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният ‒ 391 166 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14 септември 2015 г.

Проектните предложения и по двете процедури се подават само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), на адрес ‒https://eumis2020.government.bg  .

ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.