wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Габрово стана част от инициативата „Опознай и избери!", с която ИМКА - Габрово и Община Габрово отбелязаха Международния ден на младежта - 12 август. 

Центърът беше една от институциите, които се включиха в състезателната игра, по време на която участниците по интерактивен и забавен начин се запознаха с работата и възможностите, които те предлагат за младите хора.

ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.