wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16 септември 2015 г. Областен информационен център - Габрово проведе информационен ден за представяне на актуални процедури по оперативните програми 2014-2020 г. В събитието взеха участие представители на Община Габрово, кметове и кметски наместници от общината, медии и граждани.

Представени бяха актуални процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност"; ОП „Развитие на човешките ресурси"; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"; ОП „Добро управление"; ОП „Околна среда"; ОП „Региони в растеж", както и системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020.

Участниците в срещата бяха запознати от екипа на ОИЦ - Габрово с актуалните към момента възможности по оперативните програми в България. Представени бяха предстоящите за отваряне процедури до края на 2015 година, както и излезлите проекти на индикативни годишни работни програми на оперативните програми за 2016 г. Представени бяха и новите възможности и функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), чрез която проектните предложения ще се подават по електронен път.

ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.