wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Целите на Оперативна програма „Добро управление“ и основни насоки в разработване на проектни предложения по европейските фондове за България бяха тема на информационна среща в офиса на Областен информационен център – Габрово. На събитието присъстваха студенти от специалност „Публична администрация“ на Технически университет – Габрово и представители на администрациите от област Габрово.

Интерес за участниците представляваха процедури по ОП „Добро управление“, които ще финансират проекти с ефект намаляване административната тежест за гражданите, чрез преминаване от пилотно към масово използване на електронни административни услуги в общините; въвеждане на електронна здравна карта, която да доведе до по-строг контрол в разходването на средствата; внедряването на електронни системи и обслужване в съдебната система на всички нива за осъществяването на ефективен контрол и повече прозрачност.

Основни стъпки, които едно проектно предложение трябва да премине за да достигне до финансиране и реализация на заложените цели и дейности, бяха тема на втората част от информационния ден.Целта на презентацията бе участниците да бъдат подпомогнати за разработването на проектни предложения по достъпен, разбираем и адекватен на нуждите им начин с фокус върху резултатите при кандидатстване по Оперативните програми през новия програмен период.

В провелата се дискусия, в края на информационната среща, като успешна бе определена новата информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ , чрез която изцяло по електронен път и с електронен подпис се осъществява кандидатстването по оперативните програми на ЕС за България в програмен период 2014 -2020.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.