wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Габрово проведе серия от срещи в областта, посветени на по-добрата информираност на бенефициентите за възможностите на Оперативна програма „Добро управление“ и актуалните за кандидатстване процедури на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Акцент в проведените на 2, 4 и 6 ноември 2015 г. информационни събития в градовете Дряново, Севлиево и Трявна бе представянето на процедурите „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на процедурите е да подпомогнат децата и учениците, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация. Допустими бенефициенти по двете процедури са общини, училища, детски градини и граждански организации, регистрирани в обществена полза.

Участниците в срещите с интерес се запознаха с приоритетните цели на Оперативна програма „Добро управление“. Те отговорят на нарасналата обществена нужда от реформа в съдебната система, както и електронно предоставяне на услуги от всички администрации.

На събитието бе представена и информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/, чрез която се кандидатства по електронен път. ОП „Добро управление“ ще финансира и внедряване в ИСУН2020 на платформа за електронно отчитане на проекти, както и публичен модул с информация за всеки етап в изпълнението на проектите, финансирани от оперативните програми на ЕС в България през програмен период 2014-2020 г.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.