wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОП „Добро управление“ като основен инструмент за постигане на успешна административна реформа и електронния подход в разработка на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020 бе тема на поредната информационна среща, която се проведе в офиса на Областен информационен център – Габрово на 22 февруари 2016 г. На събитието присъстваха студенти от 3 курс в специалност „Публична администрация“ на Технически университет – Габрово.
Интерес за бъдещите администратори представляваха предстоящите процедури по ОП „Добро управление“, които ще доведат до намаляване на административната тежест за гражданите; въвеждането на електронната идентификация, чрез която да се насърчи ползването на електронни административни услуги; и възможността за упражняването на ефективен граждански контрол над съдебната система.
С интерес бе посрещната презентацията за иновативната информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/, чрез която по електронен път ще се осъществява кандидатстването и отчитането на проекти по оперативните програми на ЕС за България в програмен период 2014 -2020.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.