wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20.04.2016 г. Областен информационен център - Габрово посети „Петрургия“ АД град Плачковци, където проведе поредната информационна среща в рамките на националната инициатива насочена към бизнеса „Успешни ЗАЕДНО“.
„Петрургия“ АД е създадено през 1963 година, като единственото дружество на Балканския полуостров специализирано в производството на лети базалтови изделия.
Посещението в производствената база на предприятието бе свързано с реализацията на проект "Повишаване конкурентоспособността на "Петрургия" АД чрез въвеждане на СУК съгласно ISO 9001:2000" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2017-2013.
Веселина Василева, изпълнителен директор запозна екипа на ОИЦ с производствената гама на сдружението, която включва базалтово брашно, нишководачи за текстилната промишленост, изолационни и корпусни детайли, дюзи за разпръскващи машини, рашигови пръстени, херметизиращи тела за перфоратори при дълбоки сондажи, водачи за рибарски пръти и дори стъклокерамични глазирани сувенири.
Фирмата е сред първите, реализирали проекти по оперативните програми на ЕС. През 2008 година сключва договор за модернизация на управлението на стойност 12 494 лв. По проекта са закупени компютърни конфигурации и специализиран софтуер, внедрена е система за управление на качеството, успешно е преминат одит за покритие на международно признати стандарти.
Екипът на ОИЦ - Габрово запозна госпожа Василева с актуалните възможности по Оперативните програми. Дадени бяха експертни насоки за процедурите в полза на бизнеса, който в рамките на 2016 г. може да кандидатства, за да подобри условията на труд на служителите си, да наеме персонал чрез субсидирана заетост, да защити проектно предложение за разработване на продуктови и производствени иновации, да въведе мерки за енергийна ефективност и развие управленския си капацитет.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.