wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ приключи кампанията „Успешни ЗАЕДНО“ в Габрово. Заключителното събитие се състоя в Деня на Европа - 9 май и бе проведено съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).


Конференцията, която събра широк кръг от представители на малкия и среден бизнес, неправителствени и бизнес организации бе открита от кмета на Габрово г-жа Таня Христова, зам.-областния управител инж. Добромир Валачев и националния координатор на евродепутата Ева Паунова г-жа Ирена Бойновска.


В рамките на събитието регионалният представител на ИАНМСП за Северен Централен район д-р инж. Стоян Янев представи дейностите на Агенцията за насърчаване на българските предприятия, новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори, както и възможностите за кандидатстване с проекти по Националния иновационен фонд.


Управителят на Областен информационен център – Габрово Маринела Събева направи равносметка на проведената в област Габрово кампания „Успешни ЗАЕДНО“ като част от националната инициатива на 28-те информационни центъра. Тя запозна участниците и с възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2016 година.


В събитието взе участие и експерт от дирекция „Икономически политики за насърчаване“ на Министерство на икономиката, който представи Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България за периода 2014-2020 г.


Презентирана беше и новата програма на ИАНМСП и „Майкрософт България“ „Модерният бизнес“, насочена към инвестиции в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия.

 

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.