wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Габрово се включва с множество инициативи в обща национална инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България. Под мотото „Заедно за Европа“ с поредица от събития центровете ще отбележат три значими годишнини - 60 години Европейски социален фонд, 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.

През месец април информационни срещи за възможностите пред младите хора ще организира ОИЦ – Габрово в градовете Севлиево, Трявна и Дряново с партньорството на трите Общини.

На 3 април 2017 г. /понеделник/ от 13:30 часа в СУ „Васил Левски“ гр. Севлиево ОИЦ – Габрово ще запознае завършващите средното си образование ученици с „Европейските средства в подкрепа на младите хора“. На 21 април 2017 г. /петък/ от 15:30 часа в Заседателна зала на Община Трявна ОИЦ – Габрово ще се срещне с бъдещите абитуриенти на град Трявна. На 28 април 2017 г. /петък/ от 11:00 часа в Музей „Колю Фичето“ гр. Дряново ОИЦ – Габрово ще проведе информационна среща на тема „Европейските средства в подкрепа на младите хора“.

Организираните срещи са насочени към бъдещите абитуриенти, на които ще бъдат предоставени възможностите за младежка заетост и стартиране на собствен бизнес чрез обучения за предприемачество, както и за студентски практики и стипендии. Информация, която ще им бъде изключително полезна след завършване на средното образование, за да поемат по-уверено и самостоятелно по собствен житейски път.

В срещите участие ще вземат и експертите от Центъра за кариерно ориентиране - Габрово. Те ще представят националния портал за кариерно ориентиране http://orientirane.mon.bg и споделят вдъхновяващи истории от работата си по националния проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На 25 април с открит щанд на площад „Възраждане“ в Габрово ще бъде отбелязана 10-годишнина от влизането на България в ЕС. Именно на тази дата преди 10 години на тържествена церемония в Люксембург България и Румъния подписват договори за присъединяване към Европейския съюз, като това се смята за завършек на неговото пето разширяване. На щандът посетителите ще могат да получат рекламни материали, както и да се информират за предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС и актуални възможности за финансиране.

GABROVO DISTRICT INFORMATION POINT - PART OF NATIONAL INITIATIVE "TOGETHER FOR EUROPE"

District Information point of Gabrovo will held a series of events as a part of the ongoing initiative “United for Europe” of the Network of 28 information points for ESIF to mark three significant occasions: the 60 anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10 anniversary of the Bulgarian membership in the Union and the 6 anniversary of the Network itself.

In April experts of District Information point of Gabrovo will held three inspiring meetings with the young people in the region to present the theme „European possibilities for funding youth projects and activites in Bulgaria“.

The first event will take place in Sevlievo on 3rd of April at 13:30h. in Secondary School ‘’Vasil Levski’’. On 21 of April at 15:30h. in the Town hall of Tryavna DIP -Gabrovo will held a meeting with the graduates from the secondary schools in the city. The city of Dryanovo will be a gracious host of informational meeting dedicated to the posibilities for the youth on 28th of April at 11:00h. in the hall of the Museum "Kolio Ficheto".

Those series of events will promote three significant anniversaries that we celebrate in 2017, directed towards future graduates to provide information on opportunities for youth employment and entrepreneurship as well as the student practices and scholarships. A lesson that will be extremely useful after leaving school and taking own life path.

Experts from the project team of Center for Career Guidance for the Region of Gabrovo will also be a part of our meetings with the youth. They will present smart career developing tools under the platform http://orientirane.mon.bg/ and inspirational stories for good practices from their work under the national project „System for Career Guidance in School Education“, financed by the OP „Science and Education for Smart Growth“.

On April 25, an outdoor info booth at "Vazrajdane" square in Gabrovo will mark the 10th anniversary of the entry of Bulgaria into the EU. It was on this date 10 years ago at a ceremony in Luxembourg, Bulgaria and Romania signed accession treaties to the European Union, as this is considered ending its fifth enlargement. At the booth visitors will receive promotional materials, information about the upcoming Bulgarian presidency of the EU Council and current funding opportunities.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.