wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

В началото на месец май 2017 година, Областен информационен център - Габрово ще проведе дни на отворени врати по проекти с европейско финансиране.

Дните са част от инициативата „Заедно за Европа“, чрез която мрежата от 28 информационни центъра отбелязва 60 години Европейски социален фонд, в контекста на 60-та годишнина от сключването на Римския договор, 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от създаването на мрежата.

В рамките на инициативата ще бъдат представени значими за област Габрово проекти, финансирани от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, променили живота на хората в областта. В дните на отворени врати ще се включат студенти, представители на общините и други бенефициенти..

На 03 май в офиса на Областен информационен център - Габрово ще бъдат представени дейностите на два проекта финансирани от Европейския социален фонд:

  • „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020;
  • „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“ по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020.

На 10 май ден на отворени врати ще се проведе в Социален комплекс за предоставяне на услуги за ранно детско развитие, реализиран по проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

На 11 май в инициативата „Европа в моя регион“ с ден на отворените врати ще се включи и бизнеса. Габровската фирма СТС пак холдинг ООД ще отвори врати, за да могат всички  желаещи да се запознаят с реализацията на проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „СТС Пак Холдинг” ООД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

 

 

EUROPE IN MY REGION 2017

 

In early May 2017, Gabrovo district information point will hold open EU project days. They are part of the ongoing initiative “United for Europe” of the network of 28 information points for ESIF to mark three significant occasions: the 60 anniversary of the Rome treaties and the European social fund, the 10 anniversary of the Bulgarian membership in the union and the 6 anniversary of the network itself. Four significant EU financed projects will be presented during the events.

The open EU project days will gather students, representatives of municipalities and other beneficiaries.

On 3 of May DIP-Gabrovo will be the host of an Open EU project day at its office to present the activities of ESIF funded projects:

  • "Spport for independent life of elderly and people with disabilities" implemented through OP ,,Human Resources Development".
  • "Functioning provision of regional information centre - Gabrovo" financed by OP „Good Governance“.

On 10 of May an Open EU project day will be held at the brand new social complex located in Gabrovo and implemented through the project „Complex for social-health services for children and families“, financed by OP,,Human Resources Development".

On 11 of May DIP - Gabrovo will hold an Open EU project day at the factory of STS Pack Holding Ltd to presents the result of the project „Increasing the production capacity and strengthening the export potential in STS Pack Holding Ltd“, financed by OP „Innovations and Competitiveness“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.