Печат на тази страница

"Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява конкурс за избор на външни експерти – оценители, които да извършват проверка на административно съответствие и допустимост, както и техническа и финансова оценка на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по мерките към Стратегията за ВОМР.
Конкурсът се обявява на основание Заповед № РД01-02/20.09.2018 г. на Председателя на КУО на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г. на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана” за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Заявленията за участие в конкурса се подават в срок до 08.10.2018 г. включително, по един от удобните за кандидатите начин - лично, по поща/куриер или по електронен път.
Подробна информация за конкурса, включително мерки от стратегията, изисквания към кандидатите, необходими документи за участие, ред за провеждане на конкурса, срок и начин на подаване на заявленията, може да намерите в Поканата за участие.
Пълният комплект документи за кандидатстване, както и Поканата за участие са публикувани на Интернет страницата на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана”: http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/bg/novini/konkurs-za-vynshni-eksperti-otseniteli-sys-srok-za-priem-na-dokumenti-08-10-2018-g
За повече информация: гр. Дряново, обл. Габрово, ПК 5370, ул. "Шипка" №172, тел. 0877 111165; ел.поща: migdt@abv.bg