wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

През август, септември и октомври 2013 Областен информационен център - Габрово проведе седем информационни срещи под мотото „Европа при нас". Инициативите са част от поредица, организирана съвместно с мрежата „Глоб@лни библиотеки" в област Габрово и целяха популяризирането на голяма част от успешно реализираните проекти на територията на областта, които да послужат за пример и на бъдещите бенефициенти. Събитията стартираха от средата на август 2013 г. в село Поповци и продължиха през септември и октомври като екипът на ОИЦ - Габрово премина през с. Яворец, с. Душево, с. Градница, с. Гостилица и гр. Плачковци. Експертите от центъра представиха примери с добри практики от проекти, реализирани на територията на четирите общини в областта. За най-малките посетители Областния център проведе викторина с любопитни въпроси за Европейския съюз от неговото създаване и функциониране. Срещите на 30 септември, 1 и 2 октомври 2013 г. бяха посветени и на Международния ден на възрастните хора. Освен представянето на успешно реализирани проекти в селата Градница, Гостилица и град Плачковци беше организирана и богата програма от българския фолклор, рецитали и поздравления на ученици по случай празника. Екипът на центъра бе подготвил данни за политиката на Европейския съюз по отношение на възрастното население, както и интересни примери за мотивиране към активност на възрастните хора.   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.