wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

21 класа от Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев" ще посетят Областен информационен център - Габрово в часовете на класа през учебната 2013/2014 г. По време на посещението си в центъра те ще бъдат запознати с различни инициативи с европейско финансиране, в които могат да участват - конкурси, предоставяне на стипендии, организиране на практики и други. Ще им бъде представена дейността на Областен информационен център - Габрово и възможностите експертите в него да ги подпомагат при търсенето на различна информация, свързана с Европейския съюз чрез специализираната библиотека в центъра и чрез Интернет. Гости на част от тези часове ще бъдат и отделни експерти, които работят по едни от най-големите проекти на Община Габрово, на които децата ще имат възможност да зададат своите въпроси. Провеждането на часове на класа за децата от Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев" ще им даде една допълнителна ценна основа за развитие и познаване на възможностите, които предоставят различни европейски инструменти пред младите хора точно на прага на следващия програмен период за България 2014-2020 година. Сътрудничеството между Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев" и Областен информационен център - Габрово ще продължи и в бъдеще с още редица интересни инициативи.   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.