wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 50 представители на читалища от областите Габрово и Варна присъстваха на заключителната среща на тема „Европа при нас" на Областен информационен център - Габрово. Събитието се проведе на 23 октомври 2013 г. и бе организирано съвместно с Регионалния експертно-консултативнен и инфомационен център „Читалища". На срещата бе представена дейността на Областен информационен център - Габрово и проведените съвместни инициативи с читалищатата от областта - седем информационни срещи в малките населени места, като и набелязаните възможности за сътрудничество и партньорство за осъществяването на различни инициативи. Представени бяха и добрите практики на проекти, реализирани със средства от Европейския съюз на територията на областта, както и осъществени инициативи във връзка с Европейската година на гражданите. Участниците се запознаха с изпълнените от габровските читалища и Община Габрово проекти с културна насоченост, а именно „Габрово - индустрия за нова градска култура"; „Летен събор на бийтбоксерите" и „Приеми ме на село".     ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.