wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 8 ноември 2013 г. Областен информационен център - Габрово бе домакин на единствената българска инициатива в рамките на Международните дни на пасивната къща (8-10 ноември 2013 г.). Събитието съвмести в едно конференция и посещение на първата публична сграда, построена по стандарт „Пасивна къща" - детска градина „Слънце" в Габрово. В първите два панела на срещата беше представена Оперативна програма „Региони в растеж" и нейните приоритетни оси, цели и допустими дейности. Концепцията за новата оперативна програма бе разяснена от изпълнителния директор на Фондация за реформа в местното самоуправление и член на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие" Здравко Сечков.  Втората част на деня беше посветена на пасивните сгради и предимствата на нискоенергийното строителство. Лектори на събитието бяха експерти от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Те представиха пред участниците европейските политики и проекти в подкрепа на нискоенергийното строителство, методиките и инструментите за устойчивото общинско енергийно планиране и принципите на пасивната сграда. Показани бяха и кратки видеофилми, които споделят опита на Австрия и Ирландия в областта на пасивното строителство. В края на деня беше представен проектът за първата „пасивна" детска градина в България - габровската „Слънце". Заедно с общинските експерти, пряко ангажирани в проекта, участие в събитието взеха и проектантите на детската градина (официално сертифицирани от Институт „Пасивна къща"). В духа на Международните дни на пасивните сгради, в които хиляди собственици отварят вратите си за всички желаещи да се докоснат и уверят в предимствата им, участниците посетиха детска градина „Слънце", за да се запознаят на място с тънкостите на нейното проектиране и строителство.   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.