wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Пресконференция за отчитане на дейността си през 2013 година проведе Областен информационен център - Габрово на 17 декември 2013 година. Управителят на Центъра Маринела Събева определи годината като изключително успешна и мотивира мнението си с равносметката, която представи пред присъстващите журналисти. През 2013 г. ОИЦ - Габрово е провел 29 информационни събития, 12 часове на класа с ученици от Националната Априловска гимназия и Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев", както и 6 срещи с медиите. 650 души са посетили офиса от януари до ноември 2013 г., за да потърсят информация за актуални възможности за финансиране, 1350 души са присъствали на събитията през годината. Повече от 6 месеца преди завършването на проекта ОИЦ - Габрово е с изцяло изпълнени индикатори, но най-важното са спечелените проекти от хора, информирани от експертите на място в офиса или по време на организираните информационни срещи. Сред проведените големи инициативи на ОИЦ - Габрово са Дните на градското планиране, Дните на интелигентната енергия и Международния ден на пасивната къща и ОП „Региони в растеж". Проведени са информационни срещи и по темите за интегрираното планиране и управление на територията, приемната грижа, актуалните възможности за гражданите, бизнеса и общинските администрации, предизвикателства пред новия програмен период, Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС и електронното подаване на проектни предложения. По време на срещата бе подчертано и изключително активното сътрудничество с мрежата на „Глобални библиотеки", с които през 2013 г. са проведени серия от събития  и набелязани начини за информиране на жителите на малките населени места за възможности за европейско финансиране. Едно от важните събития на 2013 г. е съвместния семинар между медии и екипи по проекти от общинските администрации по темата за подобряване на комуникацията и информираността на гражданите по отношение на проекти, изпълнявани с европейски средства. Специално внимание ОИЦ - Габрово е отделил на работата си с младите хора, тъй като те са потенциалните бенефициенти и ползватели на средствата от ЕС през новия програмен период 2014-2020 г. 194 деца са посетили офиса на Центъра по време на организираните часове на класа през 2013 г. На пресконференцията присъства и директорът на Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев" Цветана Кюмюрджиева. Тя подчерта важността на провеждането на това обучение за повишаване познанията на учениците за ЕС и възможностите за финансиране, насочени към младите хора, тяхното образование и обучение. Представена беше статистика на сключените през 2013 г. договори за безвъзмездна финансова помощ по различните оперативни програми. За област Габрово те са 39 на брой с 33-ма бенефициенти и са на обща стойност 132 580 903 лв. Най-много са сключените договори по ОПРЧР - 22 договора, следвана от ОПРКБИ - 8 договора и ОПАК - 5 договора. Най-много договори -  25 на брой, са сключили бенефициентите от Габрово, като Община Габрово е водеща със 6 сключени договора по проекти. Данните са от ИСУН и са актуализирани към 18.11.2013 г.     ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.