wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 100 представители на образователни организации от област Габрово проявиха интерес към информационната среща за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и възможностите за финансиране на образованието и науката със средства от ЕС. На събитието, организирано от Областен информационен център - Габрово присъстваха директори на училища и детски градини от областта, представители на Регионален инспекторат на образованието, Технически университет - Габрово, читалища, неправителствени организации и спортни клубове. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" бе представена пред присъстващите от Илиян Томов - представител на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерство на образованието и науката. В презентацията си той подробно разясни приоритетните оси, допустимите бенефициенти и дейности по новата за България оперативна програма. Финансирането, нормативната рамка, допустимите и недопустими разходи бяха представени от финансовия експерт Радосвета Димитрова. Представянето на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и възможностите за финансиране на образованието и науката със средства от ЕС бе последвано от оживена дискусия с много специфични и конкретни въпроси. То бе оценено от присъстващите като изключително полезно и необходимо с оглед навременната подготовка за кандидатстване и възможността за задаване на конкретни въпроси към лектори със специфичен опит по програмата.   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.