wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Близо 50 представители на бизнеса, неправителствени организации и експерти към местните администрации в област Габрово проявиха интерес към информационната среща за представяне на  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейски съюз - ИСУН. Практическият семинар, организиран от Областен информационен център - Габрово се проведе на 25 март 2014 г. в габровския Технически университет. Лекторът на събитието Георги Стратиев от дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" към Министерски съвет представи стъпка по стъпка етапите за работа в системата. Акцент в първата част на събитието бе електронното кандидатстване. От старта на електронната услуга Е-подаване чрез нея са постъпили над 300 проектни предложения. Втората част от събитието бе фокусирана върху електронно отчитане на проекти. Габрово е сред пилотните общини, които ще се отчитат електронно  чрез системата на ИСУН - Е-отчитане за реализация на дейностите по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово". Изводът за всеки от срещата бе, че използването на електронните услуги улеснява комуникацията между управляващите органи и бенефициентите, спестява време и природни ресурси. По време на състоялата се оживена дискусия бяха направени конкретни предложения за подобряване функционалностите на системата, която през новия програмен период 2014 - 2020 г. ще надгради съществуващата и ще носи името ИСУН 2020. Срещата бе оценена от присъстващите като изключително ползотворна, полезна и навременна с оглед изискването след 2016 година България да премине изцяло към електронно подаване и отчитане на проектите, финансирани от Оперативните програми на ЕС.   ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.